GİRİŞ YAP
Kişisel Verilerin Korunması Politikası
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
 
GENEL OLARAK
Apti- Online Site Apartman Ve Plaza Yönetim Teknolojileri A.Ş. (Bundan böyle “Apti” olarak anılacaktır) olarak, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı (Bundan böyle “KVK Politikası” olarak anılacaktır), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında siz değerli kullanıcılarımıza, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda uyum sağladığımız şartlar, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kişisel verilerinizin işlenmesinde benimsediğimiz ilkeler, veri işleme süreçlerimiz, kişisel verilerinizi koruma yöntemlerimiz, kişisel verilerinizin üçüncü taraf kişilere aktarımı, kişisel veri sahibi olarak tarafınızın aydınlatılması, kişisel verileriniz açısından sahip olduğunuz haklar hususlarında bilgi vermek üzere hazırladık. Kullanıcı Sözleşmesi’nin 2. Maddesinde açıklanan terimler, KVK Politikası’nda da aynı anlamları ihtiva edecektir.
Apti olarak, KVK Politikası’nı, sunulan hizmet/iş gereksinimleri ve/veya kanuni gereksinimler doğması halinde veya kendi inisiyatifimiz doğrultusunda tek taraflı olarak güncelleme hakkımızı saklı tuttuğumuzu, bu nedenle KVK Politikası’nın en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızda bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” sekmesini düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.
KVK politikası ve kişisel verilerin korunması ile ilgili her türlü tarafımızca yayınlanmış metin hakkında soru, görüş, talep ve şikayetlerinizi [email protected] ve/veya [email protected] e-posta adresimize iletebileceğinizi bilmenizi isteriz.
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE ALAKALI İLKELER
Kişisel verilerinizi aşağıdaki ilkelere uygun olarak işliyoruz:
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
Yukarıdaki ilkeler uygun olarak işlediğimiz kişisel verilerinizi, T.C. Anayasası’nın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca tarafınızın açık rızası bulunması veya kanunlarda öngörülmüş bulunan hallerde işliyoruz.
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ NEDENLERİ VE AMAÇLARI
Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca;
Apti ile aranızdaki Kullanıcı Sözleşme’nin kurulması veya ifası için gerekli olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,
Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,
Tarafınızca alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.
Kişisel verilerinizi; kanunlarda öngörülmüş hukuki sebeplerden birinin bulunması halinde açık rızanızı aramaksızın, kanunlarda öngörülmüş hukuki sebeplerden birinin bulunmadığı hallerde ise açık rızanızı alarak işlemekteyiz. Bunun gibi KVKK’nın 6. Maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizi de ancak açık rızanız bulunması halinde işlemekteyiz.
Kişisel verilerinizi;
Uygulama’ya üye kaydınızın yapılabilmesi,
Uygulama içerisindeki modüllerin tarafınızca etkin biçimde kullanılabilmesi,
Uygulama ve içerisindeki modüllerin geliştirilmesine yardımcı olabilecek analizlerin gerçekleştirilmesi,
Uygulama ve içerisindeki modüllere ilişkin tarafınızdan geri bildirim, talep, temenni ve şikayetlerin alınabilmesi ile bunlara bağlı değerlendirmelerin yapılabilmesi,
Tarafınız ile gerekli iletişimlerin sağlanabilmesi,
Sipariş modülü üzerinden verdiğiniz siparişlerde, siparişin verildiği Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum ile tarafınızın iletişiminin sağlanabilmesi,
Sipariş modülü üzerinden verdiğiniz siparişlerde, bulunduğunuz konuma hizmet veren Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’ları sizlere sunabilmek,
Sipariş modülü üzerinden verdiğiniz siparişlerde, siparişin taahhüt edilen süre içerisinde ve taahhüt edilen şekilde tarafınıza ulaştırılması ve/veya sunulması amacıyla teslim süreçleri ile genel olarak Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’un hizmet kalitesinin kontrol edilebilmesi,
Sipariş modülü üzerinden verdiğiniz siparişlerde, ödemelere ilişkin finansal ve muhasebesel süreçlerin yürütülebilmesi,
Yaşamakta ve/veya mülkiyet hakkına sahip olduğunuz toplu yaşam alanlarına ilişkin olarak, toplu yaşam alanının yönetimi tarafından belirlenen, duyuru, ilan, ihtar, tebliğ gibi bildirimlerin tarafınıza iletilebilmesi,
Yaşamakta ve/veya mülkiyet hakkına sahip olduğunuz toplu yaşam alanının yönetimi tarafından, tarafınıza tahakkuk ettirilecek aidatlara (ortak gider avanslarına) ve diğer borçlandırmalara ilişkin hukuki süreçlerin yürütülebilmesi,
Yaşamakta ve/veya mülkiyet hakkına sahip olduğunuz toplu yaşam alanının yönetimi tarafından, tarafınıza tahakkuk ettirilecek aidatların (ortak gider avanslarının) ve diğer borçlandırmaların ödemelerine ilişkin finansal ve muhasebesel süreçlerin yürütülebilmesi,
Apti’ye, Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’a yahut Çözüm Ortağı’na ait ürünler ile hizmetlerin pazarlamasının ve tanıtımının yapılabilmesi,
Çözüm Ortağı tarafından Uygulama üzerinden gösterilmek istenen, belli markalara ve/veya üçüncü kişi konumundaki şirketlere ilişkin ürün ve hizmetlerin pazarlamasının, reklamının ve tanıtımının yapılabilmesi,
Uygulama ve kullanımından kaynaklı memnuniyetinizin sağlanması, artırılması amacıyla kullanıcı memnuniyeti süreçlerinin yürütülebilmesi,
Tercihleriniz, beğenileriniz doğrultusunda Uygulama ve kullanımını size özel olarak geliştirebilmek amaçlarıyla
Uygulama’da bulunan sistemsel sorunların giderilmesi, 
Kişisel veri ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 
Tanımlama teknolojileri (çerezler) aracılığıyla tarafınızın deneyimlerini ölçümlemek ve bu yolla Uygulama’nın performansını geliştirmek,
 Uygulama memnuniyet araştırmalarını yapabilmek amaçlarıyla işlemekteyiz.
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ALINIRKEN DİKKATE EDİLEN UNSURLAR
Açık rıza, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza”dır. Apti olarak kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı alırken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmaktayız:
Açık rızanızı, spesifik veri işleme faaliyetleri için soruyor ve sizlere sunduğumuz kişisel veri işleme açık rıza metinlerinin anlaşılır olmasını sağlayarak açık rızanızın belirli bir konuya ilişkin olmasını sağlıyoruz.
Açık rızanızı istediğimiz rıza metinlerini aydınlatma metinleri ile birlikte sunuyor, böylece tarafınızın veri işleme faaliyetinin sonuçlarını anlamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz
Açık rızanızı istediğimiz metinleri ve aydınlatma metinlerini oldukça sade ve anlaşılır bir dil ile kaleme alarak tarafınızın iradesini etkileyecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmeye çalışıyor ve böylece açık rızanızı mümkün olduğunca özgür iradenizle açıklamanızı amaçlıyoruz. 
 
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARILAMASI
Kişisel verileriniz, yukarıda, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde öngörülen amaçlarla ve yukarıda sayılan hukuki nedenlere dayalı olarak, 1. KVKK sınırları içerisinde sipariş modülü üzerinden vereceğiniz siparişlerinizde (isim-soyisim, telefon numarası, adres/lokasyon bilgisi, ödeme yöntemi bilgileri gibi yalnızca gerekli bilgilerinizi) Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum ve/veya Çözüm Ortağıyla paylaşılabilmekte olup bunun yanında kanunen yetkilendirilmiş kamu kurumları ve özel kurumlarla tarafımızca kanunlar tarafından zorunlu olarak öngörülen hallerde paylaşılabilmektedir.
 
 
KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ İLE KORUNMASI
Apti olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini ve korunmasını sağlamak üzere, kişisel verilerinizi muhafaza ettiğimiz sunucular ile veri tabanlarını her türlü siber saldırıya karşı koruyabilmek, yetkisiz ve/veya hukuka aykırı erişimleri engelleyebilmek ve veri kayıplarını önleyebilmek için KVKK ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel güvenlik tedbirleri yanında, teknolojiye bağlı olarak asgari düzeyde teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.
Kişisel verilerinizin güvenliği ile korunması hususunda daha detaylı bilgi edinmek için Gizlilik Politikası’na göz atmanızı tavsiye ederiz.
 
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN HAKLARI
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN AYDINLATILMASI
KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Apti olarak veri sahibi olan sizlere;
Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile aşağıdaki başlıkta belirtilmiş bulunan veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklar hususlarında bilgi vermekle yükümlüyüz. İşbu madde de sayılmış yükümlü olduğumuz bilgilendirmeler ile sahip olduğunuz haklara ilişkin ayrıntılı bilgi almak üzere Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne göz atmanızı tavsiye ederiz.
 
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN HAKLARI
KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilmenizi isteriz.
KVKK’nın 28. Maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda yukarıda sayılmış bulunan haklarınızı ileri süremezsiniz;
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 
Yine KVKK’nın 28. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen durumlarda “zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere”, yukarıda sayılan diğer haklarınızı ileri süremezsiniz; 
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 
ÇEREZ KULLANIMI
Apti olarak, Uygulama’nın işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, Uygulama’yı iyileştirmek/geliştirmek ve Uygulama üzerinden yeni özellikler/hizmetler sunmak, Uygulama üzerinden sunulan modül ve hizmetleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, Uygulama’nın, Apti’nin ve sizlerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak üzere belli başlı çerezler kullanmaktayız.
Çerezler ve Apti’nin bu konudaki politikası hususlarında daha detaylı bilgi edinmek için Çerez Politikası’na göz atmanızı tavsiye ederiz.
Son Güncellenme Tarihi: 15.01.2022